Rabatter til ansatte – nye regler krever nye rutiner

1.1.2019 kom det nye regler for hvordan du som arbeidsgiver skal håndtere personalrabatter, bonuspoeng og gaver for ansatte (naturalytelser). Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for innrapporteringen og derfor er det viktig å være klar over hvilke regler som gjelder – og ha rutiner for oppfølgingen.

Rabatter den ansatte mottar fra tredjeparter

Ansatte kan motta personalrabatter på varer eller tjenester som arbeidsgiveren omsetter i sin virksomhet. Den øvre beløpsgrensen for samlet rabatt fra arbeidsgiveren er kr 8 000 per ansatt per år, og rabatten som gis den ansatte kan være opptil 100% av varen/tjenestens verdi.

Rabatter utover kr 8 000 er skattepliktig for den ansatte.

Rabatt til familie eller venner

Dersom arbeidsgiver gir rabatt til den ansattes venner og familie (utover det andre kunder får), omfattes dette av reglene om personalrabatt med skattefri grense på kr 8 000 for den ansatte. Den ansatte vil da måtte skatte for rabatt utover kr 8 000, selv om kjøpet er gjort av venner eller familie.

Størrelsen på rabatten

Rabatten utgjør forskjellen mellom omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet på kjøpstidspunktet og hva den ansatte betaler.
 For å finne omsetningsverdien må det foretas en konkret vurdering av hva en vare/tjeneste ville vært solgt for til en enkeltstående privatkunde i det åpne markedet.

Beløpsgrensen på kr 8 000 omfatter rabatt både hos arbeidsgivers og tredjepart.

Rabatter den ansatte mottar fra tredjeparter

Rabatter som den ansatte får fra arbeidsgivers forretningsforbindelser er skattepliktig fra første krone, dersom det er tilstrekkelig tilknytning mellom arbeidsforholdet og rabatten som gis. Skattedirektoratet har uttalt at begrepet “forretningspartner” omfatter i hvert fall:

  • Kunder
  • Leverandører
  • Andre som arbeidsgiver inngår avtale med om kjøp eller salg av varer eller tjenester

Når en arbeidstaker mottar skattepliktige naturalytelser fra forretningsforbindelser, har arbeidsgiveren, som for ordinær lønn, plikt til rapportering, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 
Det betinger at det foreligger tilstrekkelig sammenheng mellom ytelsen og arbeidsforholdet.

Flybonus

De nye reglene omfatter også opptjening av flybonus i arbeidsforhold.
For eksempel ansatte som får en firmareise dekket av arbeidsgiver, for så å registrere reisen på sitt private bonuskort (SAS-bonuskort, Norwegian-bonuskort etc.).

Så lenge bonuspoengene blir benyttet i jobbsammenheng, til for eksempel oppgradering av senere forretningsreise, er det ikke å regne som “fordel vunnet ved arbeid” og er derav ikke skattbart.

Dersom den ansatte benytter bonuspoengene privat, for eksempel til en privat reise, er det “fordel vunnet ved arbeid” og skal derav skattlegges.
Det den ansatte velger å bruke bonuspoengene på, for eksempel en ny flyreise, skal vurderes til markedsverdi. Dette kan være en tidkrevende og vanskelig oppgave for arbeidsgiver.

Den ekstra kostnaden ved at en bonus blir skattbar, vil påvirke arbeidsgiver både med administrasjon og arbeidsgiveravgift. Mange selskaper velger derfor en policy som sier at det ikke er lov å tjene bonuspoeng i jobbsammenheng, for så å bruke det privat. Hvordan dette håndteres, er opp til arbeidsgiveren å bestemme.

Skattefrie gaver

Arbeidsgiver kan, når visse vilkår er oppfylt, gi skattefrie gaver med verdi inntil 2 000 kroner årlig til hver ansatt. Når reglene om personalrabatt og reglene om skattefri gave kombineres, innebærer dette at arbeidsgiver kan gi verdier for inntil kr 10 000 per ansatt. 

Pensjonister tidligere ansatt i bedriften

Pensjonerte arbeidstakere omfattes av personalrabattreglene og kan motta rabatter med skattefri grense på kr 8 000.

Forby skattepliktige gaver og rabatter

Arbeidsgiver kan forby ansatte å motta gaver eller få rabatter utover den skattefrie beløpsgrensen. Dette burde kommuniseres til samtlige ansatte og fremkomme i personalhåndboken.

Rutiner for deg som arbeidsgiver

Uansett hvordan du som arbeidsgiver velger å løse ordningene i praksis, plikter du å ha rutiner som sikrer at du mottar nødvendige opplysninger om fordeler ansatte får gjennom bedriften og tredjeparter.

Det antas i utgangspunktet ikke å være tilstrekkelig at arbeidsgiver kun stoler på arbeidstakers informasjonsplikt i en arbeidsavtale, uten ytterligere oppfølgning. Du bør ha rutiner som sikrer at du klarer å holde oversikt over skattepliktige ytelser den ansatte mottar. Dette vil nok være et vesentlig kontrollpunkt ved bokettersyn.

Dersom du er usikker på hvordan du bør håndtere dette og ikke har rutiner og skjemaer for oppfølgningen, kan vi hjelpe deg med dette.

Ta kontakt for en uforpliktende prat med oss.

Kontakt oss

Translate »